334306 Technik administracji
– Kwalifikacja EKA.01 obsługa klienta w jednostkach administracji 


Działalność gospodarcza

Język obcy zawodowy


dla słuchacza

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr
i usług

Wykonywanie prac biurowych

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

Analizowanie wybranych zagadnień prawa materialnego

Redagowanie projektów aktów normatywnych
i administracyjnych

Przeprowadzanie postępowania administracyjnego
w I instancji

Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego
w administracji

Przeprowadzenie postępowania odwoławczego
i zażaleniowego

Stosowanie przepisów prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych
w przedsiębiorstwie

Prowadzenie ewidencji księgowej
w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej

Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie
w procesach decyzyjnych

Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystyxcznych
i budżetowych

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej

Komputerowe wspomaganie prac biurowych

Organizowanie pracy w biurze

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej

Redagowanie pism urzędowych

Organizowanie spotkań służbowych

Obsługa interesantów

Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej

Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu


dla nauczyciela

Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu

Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr
i usług

Wykonywanie prac biurowych

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

Analizowanie wybranych zagdanień prawa materialnego

Redagowanie projektów aktów normatywnych
i administracyjnych

Przeprowadzanie postępowania administracyjnego
w I instancji

Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego
w administracji

Przeprowadzenie postępowania odwoławczego
i zażaleniowego

Stosowanie przepisów prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczycych
w przedsiębiorstwie

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej

Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie
w procesach decyzyjnych

Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych
i budżetowych

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej

Komputerowe wspomaganie prac biurowych

Organizowanie pracy
w biurze

Wykorzystanie informacji w pracy biuorowej

Redagowanie pism urzędowych

Organizowanie spotkań służbowych

Obsługa interesantów

Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej