Technik Archiwista – 441403


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca w:
• archiwach zakładowych,
• archiwach urzędów państwowych i samorządowych,
• muzeach,
• bankach,
• szpitalach,
• sądach,
• kancelariach prawnych i notarialnych,
• prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych,
oraz – na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych – podjęcia własnej działalności gospodarczej.


Branża Ekonomiczno – Administracyjna (EKA)

Kwalifikacje:

K1 – Organizacja i prowadzenie archiwum – EKA.02
K2 –
Opracowywanie materiałów archiwalnych – EKA.03


Technik archiwista posiada wiedzę umożliwiającą m.in.:
• zakładanie, organizowanie i prowadzenie archiwum,
• gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego,
• obsługę komputerowego systemu informacji archiwalnej,
• zarządzanie dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostek organizacyjnych.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
• Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
• Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, wieczorowym lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• Atrakcyjne praktyki zawodowe.
• Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
• Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.