Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy – 325509


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca:
duże firmy (liczące powyżej stu pracowników) – muszą zatrudniać specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy (inspektorów BHP),
małe firmy – zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.


Branża Ochrony i Bezpieczeństwa Osób i Mienia (BPO.01)

Kwalifikacja:  – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy – BPO.01


Technik BHP –
przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy, dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym.

Atrakcyjne praktyki zawodowe.
Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
Doskonałe kwalifikacje na rynku krajów Unii Europejskiej.