Terapeuta zajęciowy – 325907


Plan nauczania na podbudowie programowej szkoły średniej

Praca:
•  oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii, •  sanatoria, •  warsztaty terapii zajęciowej, •  zakłady pomocy społecznej, •  domy pomocy społecznej, •  kluby seniora, •  środowiskowe domy pomocy, •  świetlice terapeutyczne, •  zakłady opiekuńczo-lecznicze, •  zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, •  hospicja, •  zakłady opiekuńczo-wychowawcze, •  szkoły specjalne, •  poradnie rehabilitacyjne, •  placówki resocjalizacyjne, •  przedszkola integracyjne i inne.


Branża Opieki Zdrowotnej (MED)

Kwalifikacja: – Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  –  MED.13


Terapeuta zajęciowy:
•  aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta,
•  to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne,
•  powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne.

Absolwent potrafi:
•  nawiązywać i podtrzymywać kontakt terapeutyczny z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym,
•  rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego,
•  planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych, uwzględniający diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
•  organizować działania w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
•  dokumentować, monitorować i oceniać przebieg procesu terapeutycznego.


Szkoła jest placówką publiczną, realizuje program MEN.
•  Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
•  Zajęcia odbywają się wyłącznie w systemie stacjonarnym.

•  Atrakcyjne praktyki zawodowe.
•  Języki obce – na różnych poziomach zaawansowania.
•  Doskonałe kwalifikacje na rynku pracy krajów Unii Europejskiej.