Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Egzamin polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (poprawnie rozwiązane minimum 20 zadań testu pisemnego), 
oraz  *  z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

               Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.