Do szkoły przyjmowani są słuchacze posiadający wykształcenie średnie, którzy ukończyli 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym,
w którym przyjmowani są do

Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego w Zgierzu


Wymagane dokumenty:

  • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • dokument tożsamości do wglądu,
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na danym kierunku kształcenia zawodowego – lista placówek medycznych (zobacz), które zostały wybrane do wykonywania badań lekarskich uczniów),
  • zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B, np. karta zdrowia, karta szczepień przesiewowych, książeczka zdrowia (tylko dla kierunków: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy).

     

     

Nie ma opłaty rekrutacyjnej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS

Wystawiamy legitymacje szkolne upoważniające do zniżki na przejazdy

Wydajemy dokumenty Europass