341204 Opiekunka środowiskowa
– Kwalifikacja SPO.02 świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
– Kwalifikacja SPO.05 świadczenie usług opiekuńczychdla słuchacza

Charakteryzowanie psychofizycznych
i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Doskonalenie umiejętności komunikowania się

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie
ze stresem

Stosowanie przepisów bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej

Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej

Posługiwanie się językiem migowym

Wspomaganie niepełnosprawnego
w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb

Organizowanie miejsca i przestrzeni mieszkaniowej podopiecznych

Pielęgnowanie osoby niepełnosprawnej

Przygotowywanie posiłków osobie niepełnosprawnej

Organizowanie systemu wsparcia społecznego

Wspomaganie rodziny niepełnosprawnego

Aktywizowanie niepełnosprawnego
w środowisku lokalnym

Korzystanie z zasobów ludzkich i materialnych środowiska dla potrzeb podopiecznego


dla nauczyciela

Charakteryzowanie psychofizycznych
i społecznych aspektów rozwoju człowieka

Doskonalenie umiejętności komunikowania się

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów

Doskonalenie umiejętności radzenia sobie
ze stresem

Stosowanie przepisów bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy

Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej

Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej

Posługiwanie się językiem migowym

Wspomaganie niepełnosprawnego
w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb

Organizowanie miejsca i przestrzeni mieszkaniowej podopiecznych

Pielęgnowanie osoby niepełnosprawnej

Przygotowywanie posiłków osobie niepełnosprawnej

Organizowanie systemu wsparcia społecznego

Wspomaganie rodziny niepełnosprawnego

Aktywizowanie niepełnosprawnego
w środowisku lokalnym

Korzystanie z zasobów ludzkich i materialnych środowiska dla potrzeb podopiecznego