Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy,  do którego  obowiązuje nowa Podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

          Egzamin zawodowy to egzamin, który obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej dla danego zawodu. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne. W praktyce jest to jeden lub dwa egzaminy w danym zawodzie, których zdanie umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
          Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.                                                 

Składa się z części pisemnej i części praktycznej

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

* inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,  * obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru, * część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu, * jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.


Sesja 2024 Lato w naszej Policealnej…


Dla osób, które kształcą się według Podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin zawodowy –  formuła 2019 – oznaczenia trzyliterowe kwalifikacji

Dla osób, które kształcą się według Podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 – oznaczenia dwuliterowe kwalifikacji

Dla osób, które kształcą się według Podstawy programowej obowiązującej przed 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012 – oznaczenia jednoliterowe kwalifikacjiDeklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego


Przypominajki dla zdających