Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu


Od 1 września 2021 r., uchwałą nr XXXIV/448/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2021 r., utworzone zostało Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu*

Do Centrum włączona została Szkoła Policealna Województwa Łódzkiego.

W § 8, rozdz. 1: Postanowienia ogólne – Statutu zapisano, że Centrum prowadzi również kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:

     1.   kwalifikacyjny kurs zawodowy,

     2.   kurs umiejętności zawodowych,

     3.   kurs kompetencji ogólnych,

     4.   kurs inny niż wymienione w pkt 1 – 3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

§ 9. Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Centrum może  prowadzić w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a także
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.